فروشگاه قطعات الکترونیک

مشاهده جزئیات دانلود

LQN-inductor-datasheet

- ورژن :
امتیاز: 5/3.0 (198 آرا)

سلفهای سری

General Frequency Range

LQH1N

LQH3N

LQH4N

LQN4N

High-frequency Range

LQG21N

LQS33N

LQG10A

LQG11A

LQP10A

LQP11A

LQP21A

LQW1608A

LQN21A

LQN1A

LQN1H

Chokes

LQH1C

LQH3C

LQH3C

LQH4C

LQG21C

LQN6C

LQS66C

All Part numbers that descripted in this datasheet

LQH1NR15K04
LQH1NR22K04
LQH1NR33K04
LQH1NR47K04
LQH1NR56K04
LQH1NR68K04
LQH1NR82K04
LQH1N1R0K04
LQH1N1R2K04
LQH1N1R5K04
LQH1N1R8K04
LQH1N2R2K04
LQH1N2R7K04
LQH1N3R3K04
LQH1N3R9K04
LQH1N4R7K04
LQH1N5R6K04
LQH1N6R8K04
LQH1N8R2K04
LQH1N100K04
LQH1N120K04
LQH1N150K04
LQH1N180K04
LQH1N220K04
LQH1N270K04
LQH1N330K04
LQH1N390K04
LQH1N470K04
LQH1N560K04
LQH1N680K04
LQH1N820K04
LQH1N101K04

LQH1N1R5J04
LQH1N1R8J04
LQH1N2R2J04
LQH1N2R7J04
LQH1N3R3J04
LQH1N3R9J04
LQH1N4R7J04
LQH1N5R6J04
LQH1N6R8J04
LQH1N8R2J04
LQH1N100J04
LQH1N120J04
LQH1N150J04
LQH1N180J04
LQH1N220J04
LQH1N270J04
LQH1N330J04
LQH1N390J04
LQH1N470J04
LQH1N560J04
LQH1N680J04
LQH1N820J04
LQH1N101J04

LQH3NR10M34
LQH3NR18M34
LQH3NR27M34
LQH3NR39M34
LQH3NR56M34
LQH3NR68M34
LQH3NR82M34
LQH3N1R0M34
LQH3N1R2M34
LQH3N1R5K34
LQH3N1R8K34
LQH3N2R2K34
LQH3N2R7K34
LQH3N3R3K34
LQH3N3R9K34
LQH3N4R7K34
LQH3N5R6K34
LQH3N6R8K34
LQH3N8R2K34
LQH3N100K34
LQH3N120K34
LQH3N150K34
LQH3N180K34
LQH3N220K34
LQH3N270K34
LQH3N330K34
LQH3N390K34
LQH3N470K34
LQH3N560K34
LQH3N680K34
LQH3N820K34
LQH3N101K34
LQH3N121K34
LQH3N151K34
LQH3N181K34
LQH3N221K34
LQH3N271K34
LQH3N331K34
LQH3N391K34
LQH3N471K34
LQH3N561K34

LQH3N100J34
LQH3N120J34
LQH3N150J34
LQH3N180J34
LQH3N220J34
LQH3N270J34
LQH3N330J34
LQH3N390J34
LQH3N470J34
LQH3N560J34
LQH3N680J34
LQH3N820J34
LQH3N101J34
LQH3N121J34
LQH3N151J34
LQH3N181J34
LQH3N221J34
LQH3N271J34
LQH3N331J34
LQH3N391J34
LQH3N471J34
LQH3N561J34

LQH4N1R0M04
LQH4N1R2M04
LQH4N1R5M04
LQH4N1R8M04
LQH4N2R2M04
LQH4N2R7M04
LQH4N3R3M04
LQH4N3R9M04
LQH4N4R7K04
LQH4N5R6K04
LQH4N6R8K04
LQH4N8R2K04


LQH4N100K04
LQH4N120K04
LQH4N150K04
LQH4N180K04
LQH4N220K04
LQH4N270K04
LQH4N330K04
LQH4N390K04
LQH4N470K04
LQH4N560K04
LQH4N680K04
LQH4N820K04
LQH4N101K04
LQH4N121K04
LQH4N151K04
LQH4N181K04
LQH4N221K04
LQH4N271K04
LQH4N331K04
LQH4N391K04
LQH4N471K04
LQH4N561K04
LQH4N681K04
LQH4N821K04
LQH4N102K04
LQH4N122K04
LQH4N152K04
LQN4N182K04
LQN4N222K04

LQH4N100J04
LQH4N120J04
LQH4N150J04
LQH4N180J04
LQH4N220J04
LQH4N270J04
LQH4N330J04
LQH4N390J04
LQH4N470J04
LQH4N560J04
LQH4N680J04
LQH4N820J04
LQH4N101J04
LQH4N121J04
LQH4N151J04
LQH4N181J04
LQH4N221J04
LQH4N271J04
LQH4N331J04
LQH4N391J04
LQH4N471J04
LQH4N561J04
LQH4N681J04
LQH4N821J04
LQH4N102J04
LQH4N122J04
LQH4N152J04
LQN4N182J04
LQN4N222J04

LQG21NR10K10
LQG21NR12K10
LQG21NR15K10
LQG21NR18K10
LQG21NR22K10
LQG21NR27K10
LQG21NR33K10
LQG21NR39K10
LQG21NR47K10
LQG21NR56K10
LQG21NR68K10
LQG21NR82K10
LQG21N1R0K10
LQG21N1R2K10
LQG21N1R5K10
LQG21N1R8K10
LQG21N2R2K10
LQG21N2R7K10
LQG21N3R3K10
LQG21N3R9K10
LQG21N4R7K10

LQS33N1R0G04
LQS33N1R2G04
LQS33N1R5G04
LQS33N1R8G04
LQS33N2R2G04
LQS33N2R7G04
LQS33N3R3G04
LQS33N3R9G04
LQS33N4R7G04
LQS33N5R6G04
LQS33N6R8G04
LQS33N8R2G04
LQS33N100G04
LQS33N120G04
LQS33N150G04
LQS33N180G04
LQS33N220G04
LQS33N270G04
LQS33N330G04
LQS33N390G04
LQS33N470G04
LQS33N560G04
LQS33N680G04
LQS33N820G04
LQS33N101G04

LQS33N1R0J04
LQS33N1R2J04
LQS33N1R5J04
LQS33N1R8J04
LQS33N2R2J04
LQS33N2R7J04
LQS33N3R3J04
LQS33N3R9J04
LQS33N4R7J04
LQS33N5R6J04
LQS33N6R8J04
LQS33N8R2J04
LQS33N100J04
LQS33N120J04
LQS33N150J04
LQS33N180J04
LQS33N220J04
LQS33N270J04
LQS33N330J04
LQS33N390J04
LQS33N470J04
LQS33N560J04
LQS33N680J04
LQS33N820J04
LQS33N101J04

LQG10A1N2S00
LQG10A1N5S00
LQG10A1N8S00
LQG10A2N2S00
LQG10A2N7S00
LQG10A3N3S00
LQG10A3N9S00
LQG10A4N7S00
LQG10A5N6S00
LQG10A6N8J00
LQG10A8N2J00
LQG10A10NJ00
LQG10A12NJ00
LQG10A15NJ00
LQG10A18NJ00
LQG10A22NJ00
LQG10A27NJ00
LQG10A33NJ00

LQG11A1N2S00
LQG11A1N5S00
LQG11A1N8S00
LQG11A2N2S00
LQG11A2N7S00
LQG11A3N3S00
LQG11A3N9S00
LQG11A4N7S00
LQG11A5N6S00

LQG11A6N8J00
LQG11A8N2J00
LQG11A10NJ00
LQG11A12NJ00
LQG11A15NJ00
LQG11A18NJ00
LQG11A22NJ00
LQG11A27NJ00
LQG11A33NJ00
LQG11A39NJ00
LQG11A47NJ00
LQG11A56NJ00
LQG11A68NJ00
LQG11A82NJ00
LQG11AR10J00

LQG11A6N8K00
LQG11A8N2K00
LQG11A10NK00
LQG11A12NK00
LQG11A15NK00
LQG11A18NK00
LQG11A22NK00
LQG11A27NK00
LQG11A33NK00
LQG11A39NK00
LQG11A47NK00
LQG11A56NK00
LQG11A68NK00
LQG11A82NK00
LQG11AR10K00

LQP10A1N0C00
LQP10A1N2C00
LQP10A1N5C00
LQP10A1N8C00
LQP10A2N2C00
LQP10A2N7C00
LQP10A3N3C00
LQP10A3N9C00

LQP10A4N7C00
LQP10A5N6C00
LQP10A6N8C00
LQP10A8N2C00
LQP10A10NG00
LQP10A12NG00
LQP10A15NG00
LQP10A18NG00
LQP10A22NG00
LQP10A27NG00
LQP10A33NG00

LQP10A4N7J00
LQP10A5N6J00
LQP10A6N8J00
LQP10A8N2J00
LQP10A10NJ00
LQP10A12NJ00
LQP10A15NJ00
LQP10A18NJ00
LQP10A22NJ00
LQP10A27NJ00
LQP10A33NJ00

LQP11A1N3C00
LQP11A1N5C00
LQP11A1N8C00
LQP11A2N2C00
LQP11A2N7C00
LQP11A3N3C00
LQP11A3N9C00
LQP11A4N7C00
LQP11A5N6C00
LQP11A6N8C00
LQP11A8N2C00
LQP11A10NG00
LQP11A12NG00
LQP11A15NG00
LQP11A18NG00
LQP11A22NG00
LQP11A27NG00
LQP11A33NG00

LQP21A1N5C14
LQP21A1N8C14
LQP21A2N2C14
LQP21A2N7C14
LQP21A3N3C14
LQP21A3N9C14
LQP21A4N7C14
LQP21A5N6C14
LQP21A6N8C14
LQP21A8N2C14
LQP21A10NG14
LQP21A12NG14
LQP21A15NG14
LQP21A18NG14
LQP21A22NG14
LQP21A27NG14
LQP21A33NG14
LQP21A39NG14
LQP21A47NG14
LQP21A56NG14
LQP21A68NG14
LQP21A82NG14
LQP21AR10G14

LQW1608A3N9D(C)00
LQW1608A4N7D00
LQW1608A5N6D(C)00
LQW1608A6N8D(C)00
LQW1608A8N2D00
LQW1608A10NJ(G)00
LQW1608A12NJ(G)00
LQW1608A15NJ(G)00
LQW1608A18NJ(G)00
LQW1608A22NJ(G)00
LQW1608A27NJ(G)00
LQW1608A33NJ(G)00
LQW1608A39NJ(G)00
LQW1608A47NJ(G)00
LQW1608A56NJ(G)00
LQW1608A68NJ(G)00
LQW1608A82NJ(G)00
LQW1608AR10J(G)00
LQW1608AR12J(G)00
LQW1608AR15J(G)00
LQW1608AR18J(G)00
LQW1608AR22J(G)00

LQN21A3N3D04
LQN21A6N8D (K) 04
LQN21A8N2D (K) 04
LQN21A10NJ (K) 04
LQN21A12NJ (K) 04
LQN21A15NJ (K) 04
LQN21A18NJ (K) 04
LQN21A22NJ (K) 04
LQN21A27NJ (K) 04
LQN21A33NJ (K) 04
LQN21A39NJ (K) 04
LQN21A47NJ (K) 04
LQN21A56NJ (K) 04
LQN21A68NJ (K) 04
LQN21A82NJ (K) 04
LQN21AR10J (K) 04
LQN21AR12J (K) 04
LQN21AR15J (K) 04
LQN21AR18J (K) 04
LQN21AR22J (K) 04

LQN21A33NG04
LQN21A39NG04
LQN21A47NG04
LQN21A56NG04
LQN21A68NG04
LQN21A82NG04
LQN21AR10G04
LQN21AR12G04
LQN21AR15G04
LQN21AR18G04
LQN21AR22G04

LQN1A8N8J (K) 04
LQN1A15NJ (K) 04
LQN1A17NJ (K) 04
LQN1A23NJ (K) 04
LQN1A27NJ (K) 04
LQN1A33NJ (K) 04
LQN1A39NJ (K) 04
LQN1A47NJ (K) 04
LQN1A56NJ (K) 04
LQN1A64NJ (K) 04
LQN1A84NJ (K) 04
LQN1AR10J (K) 04

LQN1H54NK04
LQN1H95NK04
LQN1HR14K04
LQN1HR21K04
LQN1HR29K04
LQN1HR39K04
LQN1HR50K04
LQN1HR61K04
LQN1HR75K04
LQN1HR88K04

LQN1H54NJ04

LQN1H95NJ04
LQN1HR14J04
LQN1HR21J04
LQN1HR29J04
LQN1HR39J04
LQN1HR50J04
LQN1HR61J04
LQN1HR75J04
LQN1HR88J04

LQH1CR12M04
LQH1CR22M04
LQH1CR47M04
LQH1C1R0M04
LQH1C2R2M04
LQH1C4R7M04
LQH1C100K04
LQH1C220K04
LQH1C470K04
LQH1C101K04

LQH3C1R0M24
LQH3C2R2M24
LQH3C4R7M24
LQH3C100K24
LQH3C1R0M34
LQH3C2R2M34
LQH3C4R7M34
LQH3C100K34
LQH3C220K34
LQH3C470K34
LQH3C101K34
LQH3C221K34
LQH3C331K34
LQH3C391K34
LQH3C471K34
LQH3C561K34


LQH4C1R0M04
LQH4C1R5M04
LQH4C2R2M04
LQH4C3R3M04
LQH4C4R7M04
LQH4C6R8M04
LQH4C100K04
LQH4C150K04
LQH4C220K04
LQH4C330K04
LQH4C470K04
LQH4C680K04
LQH4C101K04
LQH4C151K04
LQH4C221K04
LQH4C331K04
LQH4C471K04

LQG21C1R0N00
LQG21C2R2N00
LQG21C4R7N00
LQG21C100N00
LQG21C220N00
LQG21C470N00

LQN6CR12M04
LQN6CR27M04
LQN6CR47M04
LQN6C1R0M04
LQN6C1R5M04
LQN6C2R2M04
LQN6C3R3M04
LQN6C4R7M04
LQN6C6R8M04
LQN6C100M04
LQN6C150M04
LQN6C220M04
LQN6C330M04
LQN6C470M04
LQN6C680M04
LQN6C101M04
LQN6C151M04
LQN6C221M04
LQN6C331M04
LQN6C471M04
LQN6C681M04
LQN6C102M04
LQN6C222M04
LQN6C472M04
LQN6C103M04

LQS66CR27M04

LQS66CR68M04
LQS66C1R0M04
LQS66C1R5M04
LQS66C2R2M04
LQS66C3R3M04
LQS66C4R7M04
LQS66C6R8M04
LQS66C100M04
LQS66C150M04
LQS66C220M04
LQS66C330M04
LQS66C470M04
LQS66C680M04
LQS66C101M04
LQS66C151M04
LQS66C221M04
LQS66C331M04
LQS66C471M04
LQS66C681M04
LQS66C102M04
LQS66C222M04
LQS66C472M04
LQS66C103M04

اطلاعات

- اسم فایل : LQN-inductor.pdf
- حجم فایل : 577.13 Kb
- دانلودها : 325
- ایجاد شده : شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
- به روز شده : سه شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
محصولات مرتبط با این فایل