محاسبه کد خازن - فروشگاه تخصصی الکترونیک ICKALA

محاسبه مقدار مقاومت SMD

کد SMD را وارد کنید: 1kΩ

مقدار خازن های دارای کد مانند خازن های سرامیکی، MKT, MKP ... را محاسبه کنید.

کد خازن:


 

مقدار خازن:


کد خازن را بر اساس مقدار آن محاسبه کنید

مقدار خازن:


 

کد خازن: