ابزاری برای خواندن مقدار مقاومت بر اساس کد رنگ

مقاومت 4 نوار

اهم
 
اهم
اهم

مقاومت 5 نوار


اهم
 
اهم
اهم

مقاومت 6 نوار


اهم
 
اهم
اهم
ppm/°C